Neem contact met ons op!

Info@Csieraden.nl

Altijd binnen 24 uur antwoord!

Privacy Policy

Privacyreglement Csieraden.nl

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Csieraden registreert; Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement

Csieraden.nl mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Csieraden.nl de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Csieraden worden verwerkt; • te melden wie de gegevens kunnen inzien; • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Csieraden.nl vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Csieraden.nl in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Csieraden.nl expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Csieraden.nl gebruikt en het doel van het gebruik

Csieraden.nl verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Csieraden.nl (een aankoop of bestelling doet, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Csieraden.nl) of als je via het contactformulier contact met ons opneemt. Csieraden.nl verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met Csieraden.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; • onze dienstverlening te kunnen leveren; • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren; • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

Csieraden.nl houdt IP-adressen bij van klanten en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt; • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren; • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren; • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt; • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Er zijn verschillende soorten cookies. Csieraden.nl heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt Csieraden.nl door (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Csieraden.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Csieraden.nl-organisatie, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht; • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Csieraden.nl met jou heeft gesloten; • je daarvoor toestemming hebt gegeven, zoals toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Csieraden.nl verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Csieraden.nl worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Csieraden.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Csieraden.nl om in te loggen in het digitale systeem; • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Csieraden.nl ten aanzien van alle aan Csieraden.nl verstrekte persoonsgegevens; • technische maatregelen door Csieraden.nl overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Csieraden.nl hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Csieraden.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel. • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering vanjouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten. • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie. • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@csieraden.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Csieraden.nl.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Csieraden.nl en probeert Csieraden.nl er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door Csieraden.nl? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Csieraden.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Csieraden.nl.

Privacyreglement Csieraden.nl versie
Toegevoegd aan winkelmandje!
Gratis verzending Gratis verzending Spend $x to Qualify for Free Shipping You Have Achieved Free Shipping Free Shipping For Over $x to Free Shipping Over $49 to Gratis verzending Gratis verzending Gratis verzending